Работете с нас

Същността на програмата за енергийна ефективност на клуб „Нова енергия“ „NEC“ е утвърждаване на екологосъобразния мироглед на участниците, предоставяне на полезна за потребителите информация в сферата на ефективното използване на енергията, с една дума: стимулиране на енергийната ефективност.

При запазването на климата и при тясно свързаната с него енергетика на първо място следва да приемем за важна енергийната ефективност и да заменим краткосрочното материалистично мислене с едно дългосрочно, близко до природата мислене.
 
Нека тази цел води и теб, другото ще дойде от само себе си…

Според международни проучвания 30% от потребяваната енергия се пада на потреблението на населението (домакинствата), но ако вземем предвид и количествата енергия, необходима за нейното производство, тогава поне 40% от енергията е свързана с домакинствата.
 
Причиненото от прекомерно и необосновано потребление на енергия замърсяване на въздуха и глобално затопляне с неговите непредвидими последици – като резките климатични промени, които сами изпитваме (а това е само началото) – освен че разрушават жизнената ни среда, правят невъзможни и условията ни за живот. 
 
Признавайки тези факти, Европейският съюз от години полага големи усилия с особено внимание към по-икономичното разходване на енергийните източници, изследванията на възобновяемите енергийни източници и разработването на проекти за намаляване на вредните газове и най-вече на емисиите на въглероден двуокис (CO2). Освен това приватизирането на енергетиката, постоянното увеличение на цените на енергията чувствително засяга и нас, потребителите, което не можем да подминем в настоящето трудно икономическо положение.
 
Спестяването на енергията е важно не само от екологична гледна точка (по-малко потребление = чиста околна среда), а може да има съществени материални предимства за цялата икономика.
 
И за теб…
 

„Всеки трезво мислещ човек следва да проумее, че спестяването на енергията е не просто наш интерес, а просто наше задължение!“
 


NuovaEnergia Club

NuovaEnergia